[PL] Zintegrowane Środowisko Życiowe - projekt studencki architektury na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
[ENG] Integrated Living Environment - student project of architecture on the Campus of the 600th Anniversary of the Renewal of the Jagiellonian University in Kraków, Poland.

Opis poniżej. | Description below.
[PL]
Zintegrowane Środowisko Życiowe - Agnieszka Białek
1.Struktura budynku
Koliste rozrastanie się funkcji w ujęciu poziomym - odniesienie do kropli wpadającej do wody - żywioł woda - punkt centralny atrium
Budynek złożony z okręgów przypominających ruch wody.
Materia zewnętrzna - polerowana, refleksyjna, struktura falującej wody.
Wchodzimy po wysokości do różnych stref, wielopoziomowa struktura owalnych wnętrz budynku.
Fizyczne obniżenie poniżej poziomu ziemi oddziałuje psychologicznie- odpoczynek, strefa ciszy
IDEA - STREFOWANIE PRYWATNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI STREF
Strefa publiczna - poziomy 0.00 i +1 - dostępna dla wszystkich 
Strefa półpubliczna - poziomy +2 i +3 - ograniczona dostępność 
Strefa półprywanta - poziomy +4,+5,-1,-2 - tylko dla zainteresowanych 
Program przestrzenno-funkcjonalny - przestrzeń zatrzymująca - PRZEMIESZKIWANIE
Lokalizacja - obecny parking w części środkowej kampusu, w sąsiedztwie „Parku za Kampusem”, teren nieotoczony ściśle przez budynki
Przynależność do całego kampusu
Trzy obszary funkcji - potrzeby fizjologiczne / obowiązki / rozrywka i relaks
Spędzanie czasu pomiędzy lub po zajęciach 
Rozmieszenie funkcji ze względu na strefy:
strefa publiczna 
- potrzeby fizjologiczne - spożywanie posiłków i napojów
- rozrywka i relaks - wydarzenia publiczne, interakcje społeczne, potrzeba przynależności i akceptacji; muzyka, dyskusja...
Przestrzenie: atrium, strefa wejścia
strefa półpubliczna 
- potrzeby fizjologiczne - odpoczynek w grupie 
- rozrywka i relaks - interakcje społeczne w mniejszym gronie, nawiązywanie i pogłębianie więzi, rozmowa, relaks w grupie
- obowiązki - inicjatywy i organizacje studenckie, przygotowanie się na zajęcia w grupie, media studenckie
Przestrzenie: miejsca spotkań, miejsca do pracy, mediateka, siedziska, ogród wewnętrzny, gastronomia
strefa półprywatna 
- potrzeby fizjologiczne - odpoczynek w samotności, sen 
- rozrywka i relaks - relaks w samotności
- obowiązki - przygotowanie się na zajęcia w samotności, nauka w samotności
Przestrzenie: podziemne strefy ciszy, strefy relaksu, strefa nauki na poziomie +5
2.IDEA - WPŁYW SIŁ NATURY - deszcz wiatr słońce
Tło dla aktywności w budynku - akustyka(deszcz wiatr) i dostępność światła (naturalne i sztuczne)
Wzmocnienie tych efektów tła
Dostępność światła w różnych strefach
Źródła światła dla poziomów podziemnych -klatka schodowa i winda - źródło światła sztucznego - pionowe obszary światła emitują poświatę w poziomach podziemnych oraz na poziomie 0.00. 
-tafla szklana w stropie w części zachodniej obiektu - źródło światła naturalnego - ukazuje wnętrze podziemi 
WYMIANA ILUMINACJI POMIĘDZY ŚWIATŁAMI - sztucznym i naturalnym
Szklana posadzka - tafla w części zachodniej na poziomie 0.00 zapewnia dopływ światła naturalnego w dzień poniżej poziomu 0.00 / po zmroku światło sztuczne oddaje swą poświatę na zewnątrz na poziom 0.00 i wyżej.
Wejście do podziemi ma być widoczne od wejścia głównego z oddali - „(...)gdy z jasnego pomieszczenia patrzy się na leżące dalej słabo oświetlone, wydaje się ono tajemniczym sanktuarium.”
Poziomy -2 i -1 są strefami ciszy, odpoczynku o ograniczonym dostępie do światła. Światła jest akurat dość, by dostrzec strukturę wnętrza, jednocześnie jest go mało na tyle aby pozwolić na drzemkę/ przechowanie się.
Dostęp do światła naturalnego poprzez przeszklone atrium w części zachodniej na poziomie 0.00 i +1. Centrum aktywności w strefie publicznej, przestrzeń zalana światłem naturalnym.
Dostęp do światła naturalnego w części wschodniej na poziomie 0.00 (strefa wejścia) - przeszklenie.
Na poziomach +4,+3,+2 pojawiają się okna wyznaczone przez elipsy, oraz przeszklenia stropów.
Poziom +5 dzięki przeszkleniu stropu ma być zalanym słońcem, dużym pomieszczeniem sprzyjającym wykonywaniu obowiązków w samotności - wejściu na ten poziom ma towarzyszyć uczucie ulgi, dzięki przestronności i ilości naturalnego światła oraz wejściu z mniej przestronnego i doświetlonego poziomu +4. 
Nastrój zmienia się wraz z ze zmiennym światłem - ostro zarysowane, chłodne cienie poranka, budynek sprawia wrażenie jasnego
-kolory wieczorne złotej godziny - nasycone i ciepłe, złote odbicia w szkle i metalu
-kolory niebieskich godzin - chłodne, na pierwszy plan wysuwa się oświetlenie sztuczne - oddawanie poświaty z wewnątrz
Akustyka 
Wiatr czy szum wody, to rodzaj dźwięków, do których można się dostroić – powolne, szumiąco-świszczące odgłosy to dźwięki spoza kręgu zagrożeń, dlatego działają uspokajająco na ludzi.
Struktura ma pozwalać na wzmacnianie dźwięków tła dzięki załamaniom i ułożeniu powierzchni, tworząc efekty dźwiękowe, sprzyjające skupieniu / wyciszeniu w odpowiednich strefach.
Efekty dźwiękowe - deszcz i wiatr napierające na szklane tafle
Generowanie szumu wody w poziomach podziemnych. Także wypełnienie łagodzącymi akustykę okładzinami, tkaninami - przytulność
„(...)słyszymy odbijane przez obiekty dźwięki, one także dają nam wrażenie formy i materiału.”
3.IDEA - TRZECIA PORA DNIA - GODZINY NIEBIESKIE
Kolorystyka w elewacji - przewaga metalu i szkła - odbijanie resztek światła naturalnego 
Poświata światła sztucznego po zmroku - WRAŻENIE ZAMKNIĘTEJ PRZESTRZENI UZYSKANE ŚWIATŁEM - rzeczywistość udomowiona, przyjazna - identyfikacja przestrzeni. Struktura oddaje poświatę światła sztucznego z wewnątrz dzięki licznym przeszkleniom. „Wrażenie zamkniętej przestrzeni można stworzyć samym światłem. Ognisko płonące w ciemną noc tworzy rozjaśniony obszar zamknięty ścianą ciemności. Ci, którzy znajdują się wewnątrz kręgu światła, mają poczucie bezpieczeństwa i bycia razem w tej samej przestrzeni.”
4.kolorystyka
Kolorystyka poziomów podziemnych - głęboki nasycony odcień - kobalt - wzmocnienie kameralności zamykających się wokół ścian. Połączenie przygaszonego oświetlenia i intensywnego koloru - „czyste barwy stają się bogatsze i bardziej nasycone, gdy się je ogląda w półświetle”. 
Kolorystyka pomieszczeń nadziemnych - lekka i swobodna, zwiększająca poczucie przestronności.
Cytaty - Steen Eiler Rasmussen „Odczuwanie architektury”


[ENG]
Integrated Life Environment - Agnieszka Białek
1. The structure of the building
Circular expansion of functions in a horizontal layout - a reference to a falling water drop - water element - atrium as the centre point.
A building composed of circles resembling the movement of water.
External structure - polished, reflective, waving water.
We enter various zones at different heights, a multi-level structure of elliptical interiors.
The physical lowering of floor level below the ground has a psychological effect - rest, quiet zone.
IDEA - GRADIENT OF PRIVACY AND AVAILABILITY
Public zone - levels 0.00 and +1 - available to everyone
Semi-public area - levels +2 and +3 - limited availability
Semi-private zone - levels + 4, + 5, -1, -2 - only for those interested
Spatial and functional program - space to keep - temporary inhabiting
Location - the current parking lot in the middle of the campus, in the neighbourhood of the "Park behind the Campus", an area not strictly surrounded by buildings, belonging to the entire campus.
Three areas of function - physiological needs/responsibilities/entertainment and relaxation.
Spending time between or after classes.
Distribution of functions due to zones:
public zone
- physiological needs - eating and drinking
- entertainment and relaxation - public events, social interactions, the need for belonging and acceptance; music, discussion...
Spaces: atrium, entrance zone
semi-public zone
- physiological needs - group rest
- entertainment and relaxation - social interactions in a smaller group, establishing and deepening relations, talking, relaxing in a group
- duties - student initiatives and organizations, preparation for group classes, student media
Spaces: meeting places, places to work, media library, seats, indoor garden, gastronomy
semi-private area
- physiological needs - rest in solitude, sleep
- entertainment and relaxation - relaxation in solitude
- duties - preparing for classes alone, learning alone
Spaces: underground silence zones, relaxation zones, learning zone at level +5
2.IDEA - INFLUENCE OF NATURAL FORCES - rain, wind, sun
Background for building activity - acoustics (rain, wind) and light availability (natural and artificial).
Enhancing these background effects.
Availability of light in different zones
Light sources for underground levels - staircase and elevator - artificial light source - vertical light areas emit a glow in the underground levels and at the 0.00 level.
- glass plate in the ceiling in the western part of the building - a source of natural light - shows the interior of the underground.
EXCHANGE OF ILLUMINATION BETWEEN LIGHTS - artificial and natural.
Glass floor - the flooring in the western part at the level of 0.00 ensures the supply of natural light during the day below the level of 0.00 / after dusk the artificial light emits its glow to the outside at the level of 0.00 and higher.
The entrance to the underground is visible from the distance from the main entrance - "(...) when one looks at the dimly lit lying room from a bright room, it seems to be a mysterious sanctuary."
Levels -2 and -1 are zones of silence, rest with limited access to light. There is just enough light to see the structure of the interior, at the same time there is not enough light to allow a nap/sleep.
Access to natural light through the glass atrium in the western part at levels 0.00 and +1. An activity centre in a public zone, a space flooded with natural light.
Access to natural light in the eastern part at the 0.00 level (entrance zone) - glazing.
On levels + 4, + 3, + 2, windows marked by ellipses and glazing of the ceilings appear.
Level +5, thanks to the glazing of the ceiling, is to be a sun-drenched room, a large room conducive to performing study duties in solitude - entering this level is to be accompanied by a feeling of relief, thanks to the spaciousness and the amount of natural light, and entering from a less spacious and bright level +4.
The mood changes with the changing light 
- sharp, cold shadows of the morning, the building seems to be bright
- golden hour evening colours - saturated and warm, golden reflections in glass and metal
- the colours of the blue hours - cool; artificial lighting is in the foreground - giving away the light from the inside
Acoustics
The wind or the rush of water is the kind of sounds you can tune in to - slow humming and whistling noises are outside the danger circle, so they have a calming effect on people.
The structure is supposed to enhance background sounds thanks to the refractions and arrangement of the surface, creating sound effects conducive to concentration/silence in certain zones.
Sound effects - rain and wind pressing against the glass panels.
Generation of water sound in underground levels. Also, the filling with softening the acoustics, linings and fabrics - cosiness.
"(...) we hear sounds reflected by objects, they also give us the impression of form and material."
3.IDEA - THE THIRD TIME OF THE DAY - BLUE HOURS
Colours in the facade - the use of metal and glass - reflecting the remains of natural light.
The glow of artificial light after dark - THE IMPRESSION OF A CLOSED SPACE OBTAINED BY LIGHT - a domesticated, friendly reality - identification of the space. The structure reflects the glow of artificial light from inside thanks to numerous glazing. “The feeling of an enclosed space can be created with light alone. A fire burning in the dark night creates a brightened area enclosed by a wall of darkness. Those who are inside the circle of light have a sense of security and of being together in the same space. "
4. Colours
Colours of underground levels - deep, saturated shade - cobalt - enhancing the intimacy of the walls closing around. A combination of dim lighting and intense colour - "pure colours become richer and more saturated when viewed under semi-light".
Colours of above-ground rooms - light and bright, increasing the feeling of spaciousness.
Quotes - Steen Eiler Rasmussen "Feeling Architecture"

You may also like

Back to Top