[PL] Projekt dyplomowy licencjacki tapicerowanego fotela. Wydział Architektury Wnętrz, specjalność Projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
[ENG]  Bachelor's degree diploma project of an upholstered armchair. Interior Architecture Department, Furniture Design speciality, Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków.

Opis poniżej. | Description below.
[PL]
Shelter Chair: Projekt fotela tapicerowanego, dedykowany przestrzeniom Małopolskiego Ogrodu Sztuki. 
Fotel wydziela obszary osobiste i półpubliczne w budynkach użyteczności publicznej.  
Obiekt występuje w wersji prawej i lewej, na zasadzie odbicia lustrzanego, dzięki czemu możemy dowolnie aranżować wnętrze, układając go na wiele sposobów. Definiuje barierę na granicy przestrzeni osobistych użytkowników, oddzielając ich od świata zewnętrznego. Stwarza więc optymalne warunki do przebywania w samotności, daje poczucie bezpieczeństwa, kiedy chcemy, aby nasza strefa osobista nie została naruszona. 
Pozwala także na wydzielenie obszaru półpublicznego poprzez aranżowanie struktur przeznaczonych dla wielu osób, odgradzając ich od obecnych wokół przechodniów.  
Wyznaczona przestrzeń przez fotel służy do relaksu, ale po odpowiednim zestawieniu kilku egzemplarzy sprzyja interakcjom międzyludzkim, wspólnej pracy, nawiązywaniu kontaktów lub dyskusji. 
Moim celem było zagospodarowanie martwych stref we wnętrzach MOS - pustych przedsionków i korytarzy – stwarzając w nich nowe miejsca spotkań. Mebel miał być komfortowy, o formie pozwalającej na przybieranie wielu póz, nawet półleżących – embrionalnych. 
Obiekt składa się z identycznych, powtarzalnych elementów, tworzących całość pod określonym kątem - 140 stopni. Części te zostały wykonane z dwóch warstw sklejki cedrowej o grubości 3mm, giętej na kopycie. Dodano osobną formę siedziska z tego samego materiału. Korpus wylaminowano żywicą. Nogi z jesionowych desek dodają lekkości, wprowadzają powietrze pod siedzisko. Dla nadania sztywności pod warstwę siedziska wtryśnięto piankę montażową niskoprężna. Wykonano pikowaną tapicerkę na podstawie szablonów z rozrysem siatki. 
Na obicie zewnętrze wybrałam surową tkaninę monochromatyczną o grubym splocie. Natomiast na obicie wewnętrzne tkaninę miękką, o wyrazistym kolorze, podkreślającą kontrast pomiędzy światem zewnętrznym i wewnętrznym. 
Fotel powstał w ramach V Biennale Architektury Wnętrz inAW 2018 Mosspace re/in/venting, w kategorii Space In Detail.  

[ENG]
Shelter Chair: Design of an upholstered chair, dedicated to the spaces of the Małopolska Garden of Arts in Kraków, Poland.
The armchair separates personal and semi-public areas in public buildings.
The object is available in the right and left version, as a mirror image, so we can freely arrange the interior, designing it in many ways. It defines a barrier at the border of users' personal spaces, separating them from the outside world. Therefore, it creates optimal conditions for being alone, gives a sense of security when we want our personal zone not to be violated.
It also allows users to create a semi-public area by arranging structures dedicated to many people, separating them from the passers-by.
The space limited by the armchair is used for relaxation, but after a proper combination of a few or several copies, it is conducive to interpersonal interactions, group work, building contacts or discussions.
My goal was to eliminate dead zones in the interiors of MOS - empty foyers and corridors - creating new meeting places in there. The piece of furniture was to be comfortable, with a form that would allow many poses, even semi-lying - embryonic ones.
The object consists of identical, repetitive elements that form a whole at a certain angle - 140 degrees. These parts are made of two layers of 3mm cedar plywood, bent on a hoof. A separate seat form of the same material has been added. The body is laminated with resin. Ash plank legs add lightness, bring air under the seat. Low-pressure assembly foam was injected under the seat layer to provide stiffness. Quilted upholstery was made based on patterns with a grid outline.
For the exterior upholstery, I chose a raw monochrome fabric with a rough texture. On the other hand, the inner covering is made of a soft fabric with a characteristic colour, emphasizing the contrast between the outside and the inside.
The armchair was created as part of the 5th Biennale of Interior Design inAW 2018 Mosspace re/in/venting, in the Space In Detail category.


You may also like

Back to Top